วันที่: 25 มกราคม 2564

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

นโยบาย

นักเรียนดี
ครูดี
โรงเรียนดี
เขตพื้นที่การศึกษาดี

ค่านิยมหลัก

บริการดี มีมนุษสัมพันธ์ ประสานด้วยใจ โปร่งใสเป็นธรรม

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นองค์กรที่เข้มเเข็งในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียน ได้เข้าเรียนจบตามหลักสูตรอย่างทั่วถึงเเละมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานเเละเป็นกลไกขัลเคลื่อนสถานการศึกษา สู่มาตรฐานระดับสากล
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรเเละค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์

1. ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนจบตามหลักสูตรอย่างทั่วถึงเเละมีคุณภาพ
2. สถานศึกษาในสังกัดการจัดการศึกษาได้มาตรฐาน
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
4. สถานศึกษาในสังกัดจัดการศึกษาฐนพื้นฐานของความเป็นไทย
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเเละสถานศึกษาเน้นการบริหารเเบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

ผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๒
นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์

ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2

นายภิญโญ อิ่มอุไร

รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2

นายภาณพ แจ้งพลอย

รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2