วันที่: 25 มกราคม 2564

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

กลุ่มนโยบายและแผน


ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone คุณภาพสูง (Video Conference)

22 มกราคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมผ่านระบบทางไกลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference)

12 มกราคม 2564 กลุ่มนโยบายและแผน

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2564) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

24 ธันวาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference)

16 ธันวาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

ปรชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)

7 ธันวาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของ สพป.จันทบุรี เขต 2

4 ธันวาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัดฯ

10 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

2 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

การติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมการเสนอขอรับงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

28 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

27 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมการตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

21 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมพิจารณาจัดลำดับความขาดแคลน จำเป็น เร่งด่วน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2565 - 2567)

3 เมษายน 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

การตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตตรวจราชการที่ 9

10 มีนาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1

9 มีนาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมการตรวจราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1

3 มีนาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการควบรวมสถานศึกษา

18 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

18 ธันวาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

13 ธันวาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

12 ธันวาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3 ธันวาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

3 ธันวาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

6 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

ร่วมงานพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ ครั้งที่ 15

6 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

25 ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอมะขาม)

17 ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอเขาคิชฌกูฏ)

17 ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอแหลมสิงห์)

16 ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอขลุง)

16 ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอสอยดาว)

15 ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (อำเภอโป่งน้ำร้อน)

15 ตุลาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 9

11 กันยายน 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

9 กันยายน 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

15 สิงหาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

การประชุมพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

12 สิงหาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ

พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

30 พฤษภาคม 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ

การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1)

29 พฤษภาคม 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ

ระบบบัญชีทางการศึกษา เปิดระบบให้โรงเรียนกรอกข้อมูลแล้ว โดยเปิดระบบวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ขอให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

16 พฤษภาคม 2562 ใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการ

ดูทั้งหมด