วันที่: 25 มกราคม 2564

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

21 มกราคม 2564 คุณลอย เต่าทอง

การนิเทศทางไกลการจัดการศึกษาในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

20 มกราคม 2564 คุณลอย เต่าทอง

การประชุมทางไกล (Video conference) เเนวทางการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เเละ Coding

18 มกราคม 2564 คุณลอย เต่าทอง

การส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

8 มกราคม 2564 คุณลอย เต่าทอง

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เเละนิเทศการศึกษา

7 มกราคม 2564 คุณลอย เต่าทอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน

21 สิงหาคม 2563 คุณลอย เต่าทอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการและการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน

19 สิงหาคม 2563 คุณลอย เต่าทอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริต

31 กรกฎาคม 2563 คุณลอย เต่าทอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย

30 กรกฎาคม 2563 คุณลอย เต่าทอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา

16 กรกฎาคม 2563 คุณลอย เต่าทอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา

16 กรกฎาคม 2563 คุณลอย เต่าทอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เเละนิเทศการบริหารการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562

13 มิถุนายน 2562 คุณลอย เต่าทอง

การแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

4 มิถุนายน 2562 คุณลอย เต่าทอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มสธ.จันทบุรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมีครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๐๖ โรงเรียนเข้าร่วมประชุม

15 พฤษภาคม 2562 คุณลอย เต่าทอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มสธ.จันทบุรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมีครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๐๖ โรงเรียนเข้าร่วมประชุม

14 พฤษภาคม 2562 คุณลอย เต่าทอง

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครูระดับปฐมวัยโรงเรียนละ ๒ คน ใน วันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๒

12 พฤษภาคม 2562 คุณลอย เต่าทอง

การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๒ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๐๖ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม

8 พฤษภาคม 2562 คุณลอย เต่าทอง

ประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

25 มกราคม 2561 Admin

ศธ.มอบของขวัญนักเรียนไทย ปีใหม่2561

29 ธันวาคม 2560 admin

ดูทั้งหมด