วันที่: 25 มกราคม 2564

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ " ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

27 พฤศจิกายน 2563 Naruenee Onwong

การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา มูลนิธิ - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2564

4 พฤศจิกายน 2563 Naruenee Onwong

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563

28 ตุลาคม 2563 Naruenee Onwong

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูศตวรรษที่ 21 และยกระดับวิทยฐานะ ว 21 ครบวงจร

28 ตุลาคม 2563 Naruenee Onwong

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 35

14 ตุลาคม 2563 Naruenee Onwong

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและทดสอบ TOEFL ITP ประจำปี พ.ศ. 2563

13 สิงหาคม 2563 Naruenee Onwong

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2563

29 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong

โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) และโครงการโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5)

22 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong

โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ประจำปีงบประมาณ 2563 การจัดอบรมภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2 ระดับต้นและระดับกลาง

17 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong

การจัดการเรียนการสอนด้วย Microsoft Treams

15 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong

ผลการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่นรางวัลมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2563

15 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong

ขอแสดงความยินดี และขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกัยรติ

15 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด

13 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2563

13 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong

ผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด

13 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong

การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

3 กรกฎาคม 2563 Naruenee Onwong

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2563

23 มิถุนายน 2563 Naruenee Onwong

ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

8 มิถุนายน 2563 Naruenee Onwong

ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

28 พฤษภาคม 2563 Naruenee Onwong

ประกาศผลการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ระดับภาคกลางและภาคตะวันนออก ครั้งที่ 9/2562

24 มีนาคม 2563 Naruenee Onwong

โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ประจำปีงบประมาณ 2563 การจัดอบรมภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2 ระดับต้นและระดับกลาง

16 มีนาคม 2563 Naruenee Onwong

หลักสูตร Be Internet Awesome และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

16 มีนาคม 2563 Naruenee Onwong

โครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563

16 มีนาคม 2563 Naruenee Onwong

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดแสดงผลงานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี

13 มีนาคม 2563 Naruenee Onwong

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา และกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ทรงคุณค่าด้านการกีฬาจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562

2 มีนาคม 2563 Naruenee Onwong

การเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรมเพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู

25 กุมภาพันธ์ 2563 Naruenee Onwong

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3

17 กุมภาพันธ์ 2563 Naruenee Onwong

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

3 กุมภาพันธ์ 2563 Naruenee Onwong

หลักสูตรโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3

29 มกราคม 2563 Naruenee Onwong

การเสนอโครงการเพื่อขอรับ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ประจำปี 2563

29 มกราคม 2563 Naruenee Onwong

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง

20 มกราคม 2563 Naruenee Onwong

โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14

15 มกราคม 2563 Naruenee Onwong

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จุดพัฒนาภาคกลางและภาคตะวันออก

13 มกราคม 2563 Naruenee Onwong

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563

18 ธันวาคม 2562 Naruenee Onwong

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562

18 ธันวาคม 2562 Naruenee Onwong

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9)

11 ธันวาคม 2562 Naruenee Onwong

ประกาศผลการคัดเลือก "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 4)

3 ธันวาคม 2562 Naruenee Onwong

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21st Century World: เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 2

28 พฤศจิกายน 2562 Naruenee Onwong

เปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2/2562

26 พฤศจิกายน 2562 Naruenee Onwong

เปิดจองหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2562 รอบพิเศษ 2/2562

26 พฤศจิกายน 2562 Naruenee Onwong

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

1 ตุลาคม 2562 Naruenee Onwong

โครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2กันยายน 2562

31 สิงหาคม 2562 Naruenee Onwong

พิธีมอบแท็งค์น้ำ โรงเรียนวัดบางชันฯ

29 พฤษภาคม 2562 Naruenee Onwong

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนอผลงาน และจัดแสดงนิทรรศการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

23 พฤษภาคม 2562 Naruenee Onwong

ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยระบบ TEPE Onlilne ให้เกิดประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

15 ธันวาคม 2561 Naruenee Onwong

ดูทั้งหมด