วันที่: 6 ธันวาคม 2562

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21st Century World: เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วย CodeMonkey รุ่นที่ 2

28 พฤศจิกายน 2562 Naruenee Onwong

เปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2/2562

26 พฤศจิกายน 2562 Naruenee Onwong

เปิดจองหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2562 รอบพิเศษ 2/2562

26 พฤศจิกายน 2562 Naruenee Onwong

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

1 ตุลาคม 2562 Naruenee Onwong

โครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2กันยายน 2562

31 สิงหาคม 2562 Naruenee Onwong

พิธีมอบแท็งค์น้ำ โรงเรียนวัดบางชันฯ

29 พฤษภาคม 2562 Naruenee Onwong

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ นำเสนอผลงาน และจัดแสดงนิทรรศการ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

23 พฤษภาคม 2562 Naruenee Onwong

ประชุมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยระบบ TEPE Onlilne ให้เกิดประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

15 ธันวาคม 2561 Naruenee Onwong

ดูทั้งหมด