วันที่: 10 เมษายน 2563

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

เอกสารเผยแพร่


รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563
ลำใย ป้องหมู่ 27 มีนาคม 2563
เอกสาร การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คุณลอย เต่าทอง 26 มีนาคม 2563
เอกสาร การให้คำปรึกษา
คุณลอย เต่าทอง 26 มีนาคม 2563
เอกสาร ออกแบบกิจกรรมแนะแนว
คุณลอย เต่าทอง 26 มีนาคม 2563
เอกสารระบบแนะแนวในโรงเรียน
คุณลอย เต่าทอง 26 มีนาคม 2563
เอกสารออกแบบ กิจกรรมแนะแนว
คุณลอย เต่าทอง 26 มีนาคม 2563
เอกสาร รู้จักวิทยาการคำนวณ
คุณลอย เต่าทอง 26 มีนาคม 2563
มฐ.พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
คุณลอย เต่าทอง 26 มีนาคม 2563
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 19 มีนาคม 2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มนโยบายและแผน 10 มีนาคม 2563
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 4 มีนาคม 2563
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 4 มีนาคม 2563
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563
ลำใย ป้องหมู่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 20 กุมภาพันธ์ 2563
แผนอพยพ สึนามิ จันทบุรี 2563
ลำใย ป้องหมู่ 31 มกราคม 2563
รายงานการประชุมบุคลากร ไตรมาส 1
ลำใย ป้องหมู่ 15 มกราคม 2563
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 3 มกราคม 2563
รายงานผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment Online (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลำใย ป้องหมู่ 27 ธันวาคม 2562
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนสำหรับปีภาษี
SUPAPORN OUYNONG 27 ธันวาคม 2562
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาฯ (โรงเรียนสุจริต)
คุณลอย เต่าทอง 29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ
คุณลอย เต่าทอง 27 พฤศจิกายน 2562
หนังสือ คำพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาท
คุณลอย เต่าทอง 26 พฤศจิกายน 2562
แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2562-2563
ลำใย ป้องหมู่ 21 พฤศจิกายน 2562
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน (เล่มสีน้ำเงิน)
คุณลอย เต่าทอง 20 พฤศจิกายน 2562
คู่มือการเรียนการสอนการอ่านคิดวิเคราะห์ ตามแนวทาง PISA
คุณลอย เต่าทอง 18 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ป.4)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ป.5)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ป.6)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ม.1)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ม.2)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ม.3)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ม.4)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ม.5-ม.6)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ป.1)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ป.2)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ป.3)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
สื่อวีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
คุณลอย เต่าทอง 5 พฤศจิกายน 2562
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 60 (สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี)
คุณลอย เต่าทอง 4 พฤศจิกายน 2562
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2560 (สำหรับเด็กอายุตำ่กว่า 3 ปี)
คุณลอย เต่าทอง 4 พฤศจิกายน 2562
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
คุณลอย เต่าทอง 4 พฤศจิกายน 2562
การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย/หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 24 ตุลาคม 2562
แนวทางการนิเทศ ภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
แบบฝึกอ่านมาตราตัวสะกด
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
เขียนได้ลายมือสวย
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
บทอาขยาน ม.1-ม.3
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
บทอาขยาน ป.1-ป.6
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
แนวการสอนซ่อมเสริม ป.3
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
มฐ.การศึกษา
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562