วันที่: 25 มกราคม 2564

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

เอกสารเผยแพร่


แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับเครือข่ายและระดับอำเภอ
นางกันญา ลือพงษ์ 25 มกราคม 2564
รายงานผลการดำเนินงาน จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
นางกันญา ลือพงษ์ 25 มกราคม 2564
รายงานการจัดเงินค่าบำรุงลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2563
นางกันญา ลือพงษ์ 25 มกราคม 2564
แผนปฏิบัติการลูกเสือประจำปี 2562
นางกันญา ลือพงษ์ 25 มกราคม 2564
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มนโยบายและแผน 15 มกราคม 2564
คู่มือการตรวจสอบสถานะ การพิมพ์ การแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอิเล็กทรอนิกส์
adminchan2 11 มกราคม 2564
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กลุ่มนโยบายและแผน 29 ตุลาคม 2563
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่มนโยบายและแผน 29 ตุลาคม 2563
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ARAYA SRIPAYA 16 ตุลาคม 2563
กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
ARAYA SRIPAYA 16 ตุลาคม 2563
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 10 กันยายน 2563
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 สิงหาคม 2563
ใบแจ้งการชำระเงิน เงินรายได้แผ่นดิน (ดอกเบี้ย) 11821
SUPAPORN OUYNONG 22 สิงหาคม 2563
ใบแจ้งการชำระเงิน เงินรายได้แผ่นดิน (เหลือจ่ายปีเก่า) 11811
SUPAPORN OUYNONG 22 สิงหาคม 2563
ใบแจ้งการชำระเงิน เงินรายได้แผ่นดิน (ขายของเบ็ดเตล็ด) 11642
SUPAPORN OUYNONG 22 สิงหาคม 2563
ใบแจ้งการชำระเงิน เงินประกันสัญญา (11901)
SUPAPORN OUYNONG 22 สิงหาคม 2563
ใบแจ้งการชำระเงิน เงินอาหารกลางวัน (11697)
SUPAPORN OUYNONG 22 สิงหาคม 2563
ใบแจ้งการชำระเงิน เงินบำรุงลูกเสือ (11901
SUPAPORN OUYNONG 22 สิงหาคม 2563
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 4 สิงหาคม 2563
แจ้งเตือนภัยสถานการพายุดีเปรสชั่น ชินลากู (SINLAKU)
ลำใย ป้องหมู่ 4 สิงหาคม 2563
ผ่อนคลายบางมาตรการ ว 3989
ลำใย ป้องหมู่ 4 สิงหาคม 2563
ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ว 3986
ลำใย ป้องหมู่ 4 สิงหาคม 2563
การปฏิบัติตามข้อกำหนด ว 3991
ลำใย ป้องหมู่ 4 สิงหาคม 2563
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา กรณีสงสัยว่านักเรียนหรือบุคลากรในสถานศึกษามีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
นางกันญา ลือพงษ์ 21 กรกฎาคม 2563
แบบคำร้องหนังสือรับรองความประพฤติ (กรณีขอซื้อ/ใช้อาวุธปืน)
นายประพฤติ จิตรสมาน 13 กรกฎาคม 2563
รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19
ลำใย ป้องหมู่ 13 กรกฎาคม 2563
ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ
ลำใย ป้องหมู่ 9 กรกฎาคม 2563
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
นางกันญา ลือพงษ์ 9 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ศน.รุ่นที่ 14-2563 ภาคกลางและภาคตะวันออก
Naruenee Onwong 30 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี 2563
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 29 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เรื่องมาตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 25 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 25 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 25 มิถุนายน 2563
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2562
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
คู่มือการดำเนินการทางวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2561
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2559
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2558
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2557
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2556
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2555
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2554
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2553
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัย
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
พฤติการณ์หรือการกระทำผิด ละเมิด - วินัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการคลัง
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
หลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิด
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563