วันที่: 26 ตุลาคม 2563

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

เอกสารเผยแพร่


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ARAYA SRIPAYA 16 ตุลาคม 2563
กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน
ARAYA SRIPAYA 16 ตุลาคม 2563
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 10 กันยายน 2563
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 สิงหาคม 2563
ใบแจ้งการชำระเงิน เงินรายได้แผ่นดิน (ดอกเบี้ย) 11821
SUPAPORN OUYNONG 22 สิงหาคม 2563
ใบแจ้งการชำระเงิน เงินรายได้แผ่นดิน (เหลือจ่ายปีเก่า) 11811
SUPAPORN OUYNONG 22 สิงหาคม 2563
ใบแจ้งการชำระเงิน เงินรายได้แผ่นดิน (ขายของเบ็ดเตล็ด) 11642
SUPAPORN OUYNONG 22 สิงหาคม 2563
ใบแจ้งการชำระเงิน เงินประกันสัญญา (11901)
SUPAPORN OUYNONG 22 สิงหาคม 2563
ใบแจ้งการชำระเงิน เงินอาหารกลางวัน (11697)
SUPAPORN OUYNONG 22 สิงหาคม 2563
ใบแจ้งการชำระเงิน เงินบำรุงลูกเสือ (11901
SUPAPORN OUYNONG 22 สิงหาคม 2563
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 4 สิงหาคม 2563
แจ้งเตือนภัยสถานการพายุดีเปรสชั่น ชินลากู (SINLAKU)
ลำใย ป้องหมู่ 4 สิงหาคม 2563
ผ่อนคลายบางมาตรการ ว 3989
ลำใย ป้องหมู่ 4 สิงหาคม 2563
ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ว 3986
ลำใย ป้องหมู่ 4 สิงหาคม 2563
การปฏิบัติตามข้อกำหนด ว 3991
ลำใย ป้องหมู่ 4 สิงหาคม 2563
แนวปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา กรณีสงสัยว่านักเรียนหรือบุคลากรในสถานศึกษามีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
นางกันญา ลือพงษ์ 21 กรกฎาคม 2563
แบบคำร้องหนังสือรับรองความประพฤติ (กรณีขอซื้อ/ใช้อาวุธปืน)
นายประพฤติ จิตรสมาน 13 กรกฎาคม 2563
รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19
ลำใย ป้องหมู่ 13 กรกฎาคม 2563
ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ
ลำใย ป้องหมู่ 9 กรกฎาคม 2563
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
นางกันญา ลือพงษ์ 9 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ศน.รุ่นที่ 14-2563 ภาคกลางและภาคตะวันออก
Naruenee Onwong 30 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี 2563
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 29 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เรื่องมาตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 25 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 25 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 25 มิถุนายน 2563
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2562
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
คู่มือการดำเนินการทางวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2561
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2559
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2558
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2557
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2556
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2555
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2554
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2553
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัย
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
พฤติการณ์หรือการกระทำผิด ละเมิด - วินัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการคลัง
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
หลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิด
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
บทวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
คู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
นางกันญา ลือพงษ์ 23 มิถุนายน 2563
การนำสื่อไปใช้ในการสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563
นางกันญา ลือพงษ์ 23 มิถุนายน 2563
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 17 มิถุนายน 2563
การปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำสั่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (โควิด-19)
ลำใย ป้องหมู่ 17 มิถุนายน 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 5 เรื่อง
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 15 มิถุนายน 2563