วันที่: 25 สิงหาคม 2562

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

เอกสารเผยแพร่


แบบสรุปประวัติและข้อเท็จจริง (ต้องแนบมากับสำนวนการสอบสวน ตามข้อ 14 แห่ง ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย การรายงานฯ พ.ศ. 2561)
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 22 สิงหาคม 2562
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 16 สิงหาคม 2562
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เรื่องมาตรการเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งที่ยังอยู่ในราชการและออกจากราชการไปแล้ว
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 6 สิงหาคม 2562
รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
กลุ่มนโยบายและแผน 30 กรกฎาคม 2562
แผนการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากสึนามิ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2562
ลำใย ป้องหมู่ 25 กรกฎาคม 2562
แบบฟอร์มการอนุมัติเดินทางไปราชการ
นายประพฤติ จิตรสมาน 22 กรกฎาคม 2562
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
Naruenee Onwong 10 กรกฎาคม 2562
กรอบคุณธรรมงานตรวจสอบภายใน
ARAYA SRIPAYA 5 กรกฎาคม 2562
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ARAYA SRIPAYA 5 กรกฎาคม 2562
พระราชกฎษฎีการเงินสวัสดิการเกี่ยวการศึกษาบุตร พ.ศ.2562
ARAYA SRIPAYA 5 กรกฎาคม 2562
ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
ARAYA SRIPAYA 5 กรกฎาคม 2562
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 5 กรกฎาคม 2562
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 4 กรกฎาคม 2562
แบบการดำเนินการทางวินัย สว. 1-6
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 4 กรกฎาคม 2562
ตัวอย่างคำสั่งลงโทษทางวินัย
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 4 กรกฎาคม 2562
พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 4 กรกฎาคม 2562
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 4 กรกฎาคม 2562
กฎ ก.ค. ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2542) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวนพิจารณา
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 4 กรกฎาคม 2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 4 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
นายประพฤติ จิตรสมาน 4 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายประพฤติ จิตรสมาน 4 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายประพฤติ จิตรสมาน 4 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายประพฤติ จิตรสมาน 4 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายประพฤติ จิตรสมาน 4 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายประพฤติ จิตรสมาน 4 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นายประพฤติ จิตรสมาน 4 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายประพฤติ จิตรสมาน 4 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายประพฤติ จิตรสมาน 4 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายประพฤติ จิตรสมาน 4 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560
นายประพฤติ จิตรสมาน 4 กรกฎาคม 2562
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
นายประพฤติ จิตรสมาน 4 กรกฎาคม 2562
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2561
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 27 มิถุนายน 2562
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ในประเด็นผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย การเปิดเผยรายชื่อผู้ร้องเรียน การเปิดเผยรายชื่อผู้ประเมินผลงานวิชาการ การขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ การไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย หรือการส่งข้อมูลล่าช้า หรือไม่ส่งข้อมูลมาประกอบการพิจารณา การเปิดเผยสำนวนการสอบส
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 26 มิถุนายน 2562
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ 1) สขร.ช่วยทีครับ 2) เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย 3) เผามาก ก็เดือดร้อน 4) เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ 5) ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 26 มิถุนายน 2562
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
น.ส.สุชาดา เพ็ญวงษ์ 12 มิถุนายน 2562