วันที่: 8 กรกฎาคม 2563

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

เอกสารเผยแพร่


กรอบคุณธรรมงานตรวจสอบภายใน
ARAYA SRIPAYA 1 กรกฎาคม 2563
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ARAYA SRIPAYA 1 กรกฎาคม 2563
รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ศน.รุ่นที่ 14-2563 ภาคกลางและภาคตะวันออก
Naruenee Onwong 30 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. ปี 2563
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 29 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เรื่องมาตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 25 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 25 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 25 มิถุนายน 2563
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2562
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
คู่มือการดำเนินการทางวินัยสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
หลักกฎหมายจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการที่ดีในการดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2561
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2560
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2559
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2558
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปหลักปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดในคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2557
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2556
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2555
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2554
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
สรุปแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2553
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัย
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
พฤติการณ์หรือการกระทำผิด ละเมิด - วินัย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และการคลัง
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
หลักกฎหมายพื้นฐานความรับผิดทางละเมิด
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
บทวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
คู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ สำรับสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
นางกันญา ลือพงษ์ 23 มิถุนายน 2563
การนำสื่อไปใช้ในการสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563
นางกันญา ลือพงษ์ 23 มิถุนายน 2563
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 23 มิถุนายน 2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 17 มิถุนายน 2563
การปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำสั่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (โควิด-19)
ลำใย ป้องหมู่ 17 มิถุนายน 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 5 เรื่อง
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 15 มิถุนายน 2563
พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546.PDF
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547.pdf
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551.pdf
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ. 2551
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 12 มิถุนายน 2563
เล่มที่ 1 แนวทางการจัดค่ายยุวชนคนคุณธรรม
คุณลอย เต่าทอง 8 มิถุนายน 2563
เล่มที่ 2 แนวทางการจัดทำโครงงานพัฒนาจริยคุณ
คุณลอย เต่าทอง 8 มิถุนายน 2563