วันที่: 28 มกราคม 2563

Contact: Tel: 039 311 117, Fax: 039 327 940

เอกสารเผยแพร่


รายงานการประชุมบุคลากร ไตรมาส 1
ลำใย ป้องหมู่ 15 มกราคม 2563
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 3 มกราคม 2563
รายงานผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment Online (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลำใย ป้องหมู่ 27 ธันวาคม 2562
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนสำหรับปีภาษี
SUPAPORN OUYNONG 27 ธันวาคม 2562
แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาฯ (โรงเรียนสุจริต)
คุณลอย เต่าทอง 29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ
คุณลอย เต่าทอง 27 พฤศจิกายน 2562
หนังสือ คำพ่อสอน ประมวลพระบรมราโชวาท
คุณลอย เต่าทอง 26 พฤศจิกายน 2562
แผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดจันทบุรี ปี พ.ศ.2562-2563
ลำใย ป้องหมู่ 21 พฤศจิกายน 2562
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน (เล่มสีน้ำเงิน)
คุณลอย เต่าทอง 20 พฤศจิกายน 2562
คู่มือการเรียนการสอนการอ่านคิดวิเคราะห์ ตามแนวทาง PISA
คุณลอย เต่าทอง 18 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ป.4)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ป.5)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ป.6)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ม.1)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ม.2)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ม.3)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ม.4)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ม.5-ม.6)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ป.1)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ป.2)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา(ป.3)
นางกันญา ลือพงษ์ 6 พฤศจิกายน 2562
สื่อวีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
คุณลอย เต่าทอง 5 พฤศจิกายน 2562
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 60 (สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี)
คุณลอย เต่าทอง 4 พฤศจิกายน 2562
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2560 (สำหรับเด็กอายุตำ่กว่า 3 ปี)
คุณลอย เต่าทอง 4 พฤศจิกายน 2562
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
คุณลอย เต่าทอง 4 พฤศจิกายน 2562
การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย/หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 24 ตุลาคม 2562
แนวทางการนิเทศ ภายในโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
มฐ.พัฒนาเด้กปฐมวัยแห่งชาติ
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
แบบฝึกอ่านมาตราตัวสะกด
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
เขียนได้ลายมือสวย
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
บัญชีคำพื้นฐานสำหรับเด็กเล็ก
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
บทอาขยาน ม.1-ม.3
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
บทอาขยาน ป.1-ป.6
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
แนวการสอนซ่อมเสริม ป.3
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
มฐ.การศึกษา
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
คำสั่ง ให้ใช้หลักสูตรปฐมวัย 60
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
คู่มือการใช้งานรร.วิถีพุทธ
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
คู่มือครู วิทยาการคำนวณ ป.1
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
คู่มือวิทยาการคำนวณ ป.4
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
คู่มือครูวิทยการคำนวณ ม.1
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
วิทยาการคำนวณ
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
คำสั่งปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณลอย เต่าทอง 24 ตุลาคม 2562
กรอบคุณธรรมงานตรวจสอบภายใน
ARAYA SRIPAYA 11 ตุลาคม 2562
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ARAYA SRIPAYA 11 ตุลาคม 2562
คำสั่งมอบหมายงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มกฎหมายและคดี
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 4 ตุลาคม 2562
มติ ครม. 24 เม.ย. 61 เรื่อง แนวทางในการดำเนินคดี กรณี ครม. รมต. ถูกฟ้องคดีในศาลปกครอง
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 24 กันยายน 2562
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘.
นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์ 24 กันยายน 2562