การนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 9


วันที่ 11 กันยายน 2562 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 9 ได้ นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 เดือน โดยมีนายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และนายสมชาย อรุณธัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17