การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 นายภาณพ แจ้งพลอย รองผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 นางสาวอรสา สมัครสมาน ผอ.กลุ่มบุคคลฯ และนายศรัณยพงศ์ เนตรสมานนท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมมีสุข สพป. จันทบุรี เขต 2