การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (6 เดือน)


วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ. สพป. จันทบุรี เขต 2 เชิญคณะกรรมการประเมิน/พี่เลี้ยง Coaching ผู้บริหารใหม่ 24 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อม ความเข้าใจในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1/2562 (6 เดือน) ณ ห้องประชุมดี สพป. จันทบุรี เขต 2