การบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ. สพป. จันทบุรี เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 23 ราย วิชาดังนี้ 1. วิชาเอกภาษาอังกฤษ 4 ราย ร.ร.วัดพังงอน ร.ร.สตรีวิทยาอุปถัมภ์ ร.ร.บ้านเนินมะหาด ร.ร.วัดวันยาวล่าง 2. วิชาเอกคณิตศาสตร์ ร.ร.วัดวันยาวล่าง ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ร.ร.บ้านประตง 3. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 2 ราย ร.ร.บ้านตาเรือง ร.ร.พลิ้ว 4. วิชาเอกสังคมศึกษา 6 ราย ร.ร.วัดตกพรม ร.ร.คลองตาคง ร.ร.บ้านสามสิบพัฒนา ร.ร.พลิ้ว ร.ร.บ้านนาสนาดก์ ร.ร.วัดสำโรง 5. วิชาพลศึกษา 2 ราย ร.ร.บ้านปั้นหม้อ ร.ร.บ้านสามสิบพัฒนา 6. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 ราย ร.ร.วัดพังงอน 7. วิชาเอกปฐมวัย 5 ราย ร.ร.บ้านคลองใหญ่ ร.ร.บ้านคลองตาคง ร.ร.บ้านเนินมะหาด ร.ร.บ้านหนองสลุด ร.ร.วัดวันยาวล่าง