กิจกรรม“เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560” ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


29 ส.ค.60 / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้จัดกิจกรรม“เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560” ตาม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รอง ผวจ.จันทบุรี และนายภิญโญ อิ่มอุไร รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ผู้แทนจากส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้กำหนดเยี่ยมบ้านนักเรียนในอำเภอแหลมสิงห์ ทั้งหมด 4 หลังได้แก่ 1. ด.ช.ปิยวัฒน์ ใจสุทธิ ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านอีมุย 2. ด.ญ.ทิพย์สิรีย์ ลึกวิลัย ชั้น ป.5 โรงเรียนเขาตาหน่วย 3. ด.ช.ทักษิณ ประทุมวาล ชั้น ป.5 โรงเรียนวัดปากน้ำ 4. ด.ญ.นิริศรา วรรณประทุม ชั้น ป.4 โรงเรียนวัดบางกะไชย ผลจากการที่ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ได้รับฟังปัญหาจากผู้ปกครอง นักเรียน ได้ทราบข้อมูลสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ต้องเร่งให้การ ช่วยเหลือ ตลอดจนได้มีการมอบทุนการศึกษา เครื่องอุปโภค บริโภค และ ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้กับครอบครัว ทั้ง 4 ด้วย