ประชุมการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และครูผู้รับผิดชอบ (ครูแกนนำ) ได้ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference