เปิดอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ภาคเรียนที่ 2/2562


ศูนย์อบรมคูปองครู หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครูในกำกับสถาบันคุรุพัฒนา ได้รับการรับรองหลักสูตรจำนวน 73 หลักสูตร ทั้งแบบพบปะ และแบบออนไลน์ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิทยากรเป็นครูเชี่ยวชาญ 58 ท่าน และวิทยากรอื่น ๆ รวม 150 ท่าน มีกิจกรรมหลังการอบรมและการทำงานร่วมกับครูอย่างต่อเนื่องแบบออนไลน์เชื่อมโยงวิทยฐานะตามข้อกำหนดของหลักสูตร หน่วยพัฒนาฯ ได้จัดอบรมเอง ไม่ผ่านระบบทะเบียนของสพฐ. แต่ผ่านระบบของสถาบัน คุรุพัฒนา โดยขั้นที่ 1. ประกาศรับจอง (Booking) หลักสูตรตามปฏิทินคร่าว ๆ ขั้นที่ 2. เมื่อจำนวนเพียงพอจัดอบรมได้ (อย่างน้อย 30 คน) จะแจ้งทางอีเมล์ หรือ sms ให้มีการยืนยัน พร้อมแจ้งสถานที่และวิธีการชำระเงินลงทะเบียน ขั้นที่ 3. จัดอบรมตามวันเวลา และขั้นที่ 4. หน่วยพัฒนาฯ รายงานผู้จบหลักสูตรในระบบ คุรุพัฒนามีการนำเข้าเลขประชาชน ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและจองหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ www.phuakru.com