เปิดจองหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2562 รอบพิเศษ 2/2562


ศูนย์อบรมคูปองครู หน่วยพัฒนา หจก.เพื่อครูในกำกับสถาบันคุรุพัฒนาในปี 2561 – 2563 ได้รับการรับรอง 18 หลักสูตร จัดอบรมทั่วประเทศ 80 รุ่น และในปี 2562 ได้รับการรับรองหลักสูตร จำนวน 55 หลักสูตร รวมเป็น 73 หลักสูตร ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ ตั้งแต่ปฐมวัย – มัธยมศึกษาตอนปลาย มีวิทยากรเป็นครูเชี่ยวชาญ 58 ท่าน และวิทยากรอื่น ๆ รวม 150 ท่าน ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคุรุพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาครูทุกหลักสูตร ประกอบด้วย การอบรมตามจำนวนชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติ กิจกรรมหลังการอบรม และกิจกรรมการทำงานร่วมกับครูในพื้นที่ ซึ่งหน่วยฯ ได้ออกแบบหลักสูตรได้ครอบคลุมกรอบแนวคิดการพัฒนาครูทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตอบสนองความต้องการครู มุ่งสู่การแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนช่วยยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา ตอบโจทย์นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ผู้ที่สนใจจองหลักสูตร (Booking) หากหลักสูตรใดมีจำนวนเพียงพอจัดอบรม หน่วยฯ จะดำเนินการทันที สามารถดูรายละเอียดและจองหลักสูตรได้ที่ เว็บไซต์ www.phuakru.com