วันข้าราชการพลเรือน


วันที่ 1 เมษายน 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน