การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง


สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ จัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งสำนักมีหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการวางแผน การบริหารการตัดสินใจ การทำงานและการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยมีคณาจารย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับมืออาชีพ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ รายละเอียดดังแนบ