หลักสูตรโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 3


คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรโครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation) รวมทั้งขยายผลไปยังเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในพื้นที่การทำงานของตนเอง และ 2. เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) มุ่งหวังว่าหลักสูตรจะสามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเป็นผู้มุ่งมั่นในการบุกเบิกการสร้างชั้นเรียนที่มีความหมายผ่านการออกแบบกระยวนการเรียนรู้และเนื้อหาวิชาอย่างมีส่วนร่วมผ่านประสบการณ์ที่สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน ที่ผ่านมาได้พัฒนาศักยภาพของครูแกนนำ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 จำนวน 84 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 98 คน จนเกิดการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสร้างความตระหนักและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูหรือผู้ที่ทำงานด้านการศึกษา และได้รวมตัวกันสร้างชุมชนกัลยาณมิตรและสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ต่าง ๆ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกับผู้ประสานงานของหลักสูตร คือ นางสาวจิตตมาศ จิระสถิตพร โทร 09 4685 2793