โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ประจำปีงบประมาณ 2563 การจัดอบรมภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2 ระดับต้นและระดับกลาง


ด้วยโครงการจัดตั้งสถาบันนานานชาติ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ประจำปีงบประมาณ 2563 การจัดอบรมภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2 ระดับต้นและระดับกลาง โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกำหนดจัดอบรมภาษาเขมรระดับต้นในวันที่ 24 เมษายน, วันที่ 2 และ 9 พฤษภาคม 2563 และจัดอบรมภาษาเขมรระดับกลางในวันที่ 26 เมษายน, วันที่ 3 และ 10 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ที่สนใจจะเข้ารับการอบรมฯ สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งและส่งข้อมูลกลับมายัง email: inter@rbru.ac.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติหมายเลขโทรศัพท์ 039 319 111 ต่อ 10176 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนระดับต้น จำนวน 2,500 บาท และระดับกลาง จำนวน 2,500 บาท (รวมค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวัน)