หลักสูตร Be Internet Awesome และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญตามรอยเบื้องพระยุคลบาท


ด้วยมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ร่วมกับ บริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการสัมมนา สร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome เป็นเครื่องมือและวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจพื้นฐานเรื่องความปลอดภัยดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ Digital Literacy ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR CODE