ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562


2 พฤษภาคม 2562/09.30น. น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม ดี โดยในการประชุมได้มีการ แนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 24 ราย บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานที่ ย้ายและโอนมาปฏิบัติ หน้าที่ในสำนักงาน 3 ราย การมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบโอเน็ต คะแนนเฉลี่ยเต็ม 100 คะแนน จำนวน 5 ราย และมอบเกียรติบัตรให้โรงเรียนที่ได้คะแนนสอบโอเน็ต ร้อยละ 50 ขึ้นไป และเกียรติบัตรให้แก่ โรงเรียนที่ผลการสอบ NT อยู่ในระดับดี และโรงเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน อยู่ในระดับ ดีมาก ตลอดจนการแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ