โครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563


ด้วยวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (College of Research Methodology and Cognitive Science) มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดโครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมของครู อาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิจัย วิทยาการปัญญา สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 หลักสูตร โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ได้ที่ www.rmcs.buu.ac.th/service/ การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐและได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด ให้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและ มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจากต้นสังกัด ทั้งนี้ การสำรองที่นั่ง และชำระค่าสมัครเข้าร่วมการอบรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-3810-2077 ต่อ 110 และ 113 – 116 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป