ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)


มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟูลไบร์ท) มีหนังสือแจ้งการเปิดรับสมัครทุน “Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)” ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยไปสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ผู้สนใจจะต้องมีลักษณะดังนี้ 1. สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาไทย และไม่เคยศึกษาในระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาของสหรัฐอเมริกา 2. เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐ อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563) 3. มีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 79 (IBT) หรือ IEL TS อย่างน้อย 6.0 และจะต้องกลับมาสอน ณ โรงเรียนเดิมหลังจากการรับทุน (ระยะเวลา 9 เดือน) 4. มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถที่จะจูงใจให้เรียนสนใจเรียนภาษา และเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้อย่างดี และพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา โดยครูผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครออนไลน์ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการได้ทาง www.fulbrightthai.org และการรับสมัครจะสิ้นสุดภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 12.00 น.