การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2563


ด้วยสำนักงาน สกสค. ได้ส่งประกาศการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและหน่วยงานให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 837 รางวัล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่รางวัลประเภทบุคคล จำนวน 760 รางวัล และรางวัลประเภทหน่วยงาน จำนวน 77 รางวัล โดยกำหนดพิธีมอบรางวัลในวันครู 16 มกราคม 2564 หากมีความสนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ใบเสนอชื่อบุคคลและหน่วยงานพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่ประกาศกำหนด ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดจันทบุรี