โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ประจำปีงบประมาณ 2563 การจัดอบรมภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 2 ระดับต้นและระดับกลาง


ด้วยโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษา ประจำปีงบประมาณ 2563 การจัดอบรมภาษาเขมรรุ่นที่ 2 ระดับต้นและระดับกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเขมรในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกำหนดจัดอบรมภาษาเขมร ระดับต้นในวันที่ 5 , 12 และ 19 กันยายน 2563 และจัดอบรมภาษาเขมรระดับกลางในวันที่ 6 , 13 และ 20 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรอุตสาหกรรม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั้งนี้เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 สิงหาคม 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนระดับต้น จำนวน 2,250 บาท และระดับกลาง จำนวน 2,250 บาท (รวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน) ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครผ่านทาง QR code หรือ สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 039 319 111 ต่อ 10176