โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) และโครงการโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5)


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ได้เห็น ความสำคัญของบุคลกรทางการศึกษา ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อประเทศชาติ ในฐานะผู้สร้างการเรียนรู้ จัดทำโครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข” และ “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติปลอดอบายมุขและช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชน ให้ลด เลิก และมีภูมิคุ้มกันปลอดจากอบายมุข เป็นแบบอย่างให้กับบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่าเกิดค่านิยมไม่สูบ ไม่ดื่ม ส่งผลให้บุคลากรมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://smart.obec.go.th/upload/bookregister/upload_files2/1594967501x1382766411_1.pdf