การประชุมคณะกรรมการพิจารณาวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)


วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จบ.2 เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพิจารณาวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) เพื่อบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน นำเสนอ กศจ.ให้ความเห็นชอบ และประกาศให้สถานศึกษาทราบ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาดำเนินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ต่อไป ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จบ.2