การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการและการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน


วันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการและการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน โดยมีดร.เจตนา เมืองมูล ตำเเหน่ง ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการและการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายจำนวน 65 โรงเรียน ณ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจันทบุรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี