การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน


วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563 ดร.เจตนา เมืองมูล ตำเเหน่ง ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการและการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนสู่การยกระดับคุณภาพนักเรียน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ครูผู้สอนภาษาไทย เเละครูผู้สอนภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายจำนวน 65 โรงเรียน ณ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจันทบุรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี