การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563


วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานเพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณา การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมมีสุข สพป.จันทบุรี เขต 2 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ก่อนนำเสนอสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี