ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 35


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 35 ซึ่งจัดขั้นระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี