ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและทดสอบ TOEFL ITP ประจำปี พ.ศ. 2563


โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการอบรมและทดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งมีกำหนดจัดอบรมหลักสูตร TOEFL ITP ในวันที่ 12 , 13 และ 19 ธันวาคม 2563 และจัดทดสอบ TOEFL ITP ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรอุตสาหกรรม ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยจัดอบรมและจัดสอบดังกล่าวจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โครงการดังกล่าวมีกำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุทธยา สาขาเขาไร่ยา ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี” ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 178 - 1 - 48957 - 9 และกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทาง QR code แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร TOEFL ITP สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พักระหว่างการเข้าร่วมอบรมได้ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของหน่วยงาน ต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว