ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดำเนินโครงการสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปัจจุบันนี้มีชาวต่างประเทศมาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นจำนวนมากและประกอบกับบางท่านต้องการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทยของตนเองแต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนของการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศโดยตรง