โครงการพัฒนาสมรรถนะครูศตวรรษที่ 21 และยกระดับวิทยฐานะ ว 21 ครบวงจร


ด้วยสถาบันไอเวิลด์ หน่วยพัฒนาครูรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา รหัส 0265549000073 ได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะครูศตวรรษที่ 21 และยกระดับวิทยฐานะ ว 21 ครบวงจร เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพครู หลักสูตร “การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 และการจัดการเรียนการสอน ศตวรรษที่ 21 ด้วยสมาร์ทดิจิทัลแพลตฟอร์มการศึกษา” โดยเน้นการปฏิบัติการสร้างสื่อดิจิทัล และการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบหนึ่งโรงเรียนสองระบบ (One School Two Systems Approach) โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับจากการอบรม ดังนี้ 1. การสร้างหน่วยการเรียนรู้อัจฉริยะ 4.0 : การสร้างบทเรียนและสร้างสื่อ Mini-Video ออนไลน์ด้วย Infographic และ Video MIX สำหรับจัดการเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ www.obeconline.school (Online Basic Education Courses) ทุกระบบครบ จบด้วยไอเวิลด์แพลตฟอร์ม (Iworld Platfrom) 2. การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 : การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ “ห้องเรียนกลับด้าน” และกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสาน (Flipped and Blended Learning Classrooms) โดยใช้ Smart LMS Digital Platfrom เป็นเครื่องมือ 3. การขอวิทยฐานะ ว 21 ทุกระดับ : ออกแบบ E-Portfolio เชื่อมกับระบบการเรียนรู้ การสอนออนไลน์แพลตฟอร์ม www.obeconlone.school พร้อมรับวุฒิบัตรรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา จำนวน 23 ชั่วโมง ผู้ที่สนใจสามารถเลือกหลักสูตรและสมัครตามเอกสารดังแนบ โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ 1,900 บาท สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบราชการได้สำหรับวันอบรม กำหนดการอบรม สถานที่อบรม รายละเอียดๆ เกี่ยวกับหลักสูตร ใบสมัคร และปฏิทินการอบรม สามารถสแกนได้จาก QR code ดังแนบ เมื่อสมัครอบรมแล้วปรดเข้ากลุ่มโดยการแอดไลน์ QR cede กลุ่มไลน์“สมัครอบรมไอเวิลด์” เพื่อรับข่าวสารการอบรมอย่างใกล้ชิดต่อไป พร้อมทั้งส่งรูปใบสมัครแนบไฟล์ทางอีเมล์ yooth2624@gmail.com