การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูสังคมศึกษา มูลนิธิ - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ประจำปี 2564


ด้วยมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมลิ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 เพื่อส่งเสริมการศึกษา การศาสนา และสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น รวม 6 สาขา ได้แก่ สาขาพระสงฆ์ สาขาผู้บริหารการศึกษา สาขาครูภาษาไทย สาขาครูสังคมศึกษาก่อนประถมศึกษา และสาขาการศึกษานอกระบบ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีผลงานดีเด่นประจำปี 2564 สาขาละ 1 คน จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลของมูลนิธิจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาสังคมศึกษา ประจำปี 2564 คณะกรรมการฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการในการสรรหาตามรายละเอียดดังแนบ