การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัดฯ


วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภาณพ แจ้งพลอย เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 (โรงเรียนทั่วไป) โดยมีประธานศูนย์ 15 ศูนย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2