ปรชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)


วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 นายสมชาย อรุณธัญญา ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ประธานศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่ 15 ศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการกลุ่มนนโยบายปละแผนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าีร่วมประชุมพิจารณาฯ ณ ห้องประชุมดี สพป.จันทบุรี เขต 2