การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) และผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมีสุข


การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) และผู้อำนวยการสถานศึกษา วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมีสุข