การประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมีสุข


การประชุมคณะกรรมการการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒) ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมมีสุข