ประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม มีสุข


ประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม มีสุข