การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๒ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๐๖ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม


วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จบ.๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมีนางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนายลอย เต่าทอง ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๐๖ โรงเรียน ณ ห้องประชุมดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๒