การประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มสธ.จันทบุรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี โดยมีครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๐๖ โรงเรียนเข้าร่วมประชุม


วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จบ.๒ เป็นประธานเปิดการประชุม และให้เกียรติเป็นวิทยากร พร้อมด้วยนางกาญจนา นิยมนา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และนายลอย เต่าทอง ศึกษานิเทศก์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยครูผู้สอนระดับชั้นประศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑๐๖ โรงเรียน ณ มสธ.จันทบุรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี