กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครูระดับปฐมวัยโรงเรียนละ ๒ คน ใน วันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๒


วันที่ ๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สพป.จบ.๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อสร้าง ความเข้าใจ ทบทวน หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรม โดยมีศึกษานิเทศก์และวิทยากรจำนวน ๑๙ คน ให้ความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติกิจกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบไปด้วยครูระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดทั้ง ๑๐๖ โรงเรียน ณ ห้องประชุมดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๒