พิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผนร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า