การตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1)


รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่ 1) จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี