การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เเละนิเทศการบริหารการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562


การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เเละนิเทศการบริหารการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2562 โดยมี นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผอ.สปป.จันทบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ และคณะอนุ ก.ต.ป.น. สพป.จันทบุรี เขต 2