โรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดพิธีไหว้ครู


โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ น้อมรำลึกถึงพระคุณครู ที่ได้ประสิทธิประสาทความรู้ให้ แสดงถึงความกตญัญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ และยัง คงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของไทย อีกด้วย