ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการอาหารกลางวันโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามโครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากกองทุนฯ และโครงการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ระหว่างวันที่ 4-14 มิถุนายน 2562