โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ จัด อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดให้กับลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ในโรงเรียนขยายโอกาสฯ จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ (วัดคมบาง) อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีนายบุญชวย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดการอบรม