ประเมินเชิงประจักษ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน


วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2562 นายภิญโญ อิ่มอุไร รอง ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 ประกอบด้วย นายวสันต์ ช่างนาค นางสาวปัทมา อิ่มผ่อง นายลอย เต่าทอง และนางสาวดรุณี วัฒฐานะ ได้ออกประเมินเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนมิตรภาพ 20 โรงเรียนวัดสะตอน้อย โรงเรียนวัดตะปอนน้อย โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย โรงเรียนบ้านตาเรือง และโรงเรียนบ้านประตง