การตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด


การตรวจสอบการาบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เกี่ยวกับด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562