สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดประชุม การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน


เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒***น.ส.รัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการ การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน “๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศภายใน... ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน” ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดจันทบุรี และสำหรับ วิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เจตนา เมืองมูล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต ๑ นายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 จำนวน 150 คน